Institut systemických studií  |   Vědecká rada   |  Systemický přístup  |  Výcvikové programy  |  Kontakt

       
 

 

     
 

Zpracování osobních údajů
         
    Rádi bychom vás informovali o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů Institutem systemických studií.
         
 

 

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.
         
         
         
 

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?
     
    Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:
 

 

 
    Institut systemických studií
    se sídlem: Poběžovická 1481/21, 14800 Praha 4
 

 

IČO: 26534649
    zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
    pod značkou L 11885
    telefon: +420 604 921 019
    email: gdpr@isystemic.eu
     
    Zpracovateli vašich osobních údajů, které nám předáte, mohou být následující společnosti:
         
    Extima CZ, s. r. o.
    se sídlem: Poběžovická 1481/21, 14800 Praha 4
 

 

IČO: 27641023, DIČ: CZ27641023
    Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
    oddíl C, vložka 120895
         
         
         

2. Jak a proč jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
         
    Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů. Zpracovávání vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
     
         
     
 

3. Které vaše osobní údaje zpracováváme?
     
    Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.
         
         
         
 

4. Jak chráníme vaše osobní údaje?
         
    Můžete si být naprosto jisti, že s vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
     
         
         
 

5. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje a proč?
         
    Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze výše uvedeným zpracovatelům, a to společnosti Extima CZ, s. r. o. To je nezbytné pro zajištění účelu zpracování osobních údajů.
         
         
         
 

6. Jaká máte práva k vašim osobním údajům?
         
    Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
         
    » právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které zpracováváme;
    » právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
    » právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
    » právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
    » právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci.
         
    Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu Institutu systemických studií nebo na email gdpr@isystemic.eu.
         
    Vzhledem k tomu, že některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.
         
    Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
         
    Úřad pro ochranu osobních údajů
    se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
    IČO: 708 37 627
    www: https://www.uoou.cz
         
         
         

 

 

Nahoru
         
         
Institut systemických studií